ประกวดแผนธุรกิจ KK Biz RE Innovation Awards 2012

KK Biz RE Innovation Awards
KK Biz RE Innovation Awards

การประกวดแผนธุรกิจ “KK Biz RE Innovation Awards 2012” เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย และสามารถเปลี่ยนความคิดให้ออกมาเป็นแผนธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ สามารถทำได้จริง พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ
ผู้เข้าประกวดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ซึ่งการตัดสินจะแยกออกจากกัน คือ
ก. ประเภทนิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ในระดับไม่เกิน กว่าปริญญาโท
ข. ประเภทบุคคลทั่วไปไม่จากัดการศึกษาหรืออาชีพ (อาจจะเป็นกลุ่มนิสิต นักศึกษา ตาม ข้อ ก. ก็ได้)

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. หัวข้อการประกวด คือ แผนธุรกิจ โดยมีรายละเอียดคือเป็นแผนธุรกิจ โครงการ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความคิดเชิงนวัตกรรมด้านใน ด้านหนึ่งหรือ หลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านโมเดลธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์และการ ออกแบบ ด้านบริการ ด้านวัสดุ ด้านกระบวนการในการดาเนินหรือการบริหารจัดการโครงการ ด้าน การตลาด ด้านการสื่อสาร ด้านการเงินโครงการ ฯลฯ เป็นต้น ที่มีมูลค่าโครงการ ทั้งหมดไม่เกิน 500 ล้านบาท (มูลค่าที่ดินไม่เกิน 120 ล้าน) โดยจะต้องเป็น โครงการที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย และมีผลเชิงบวกต่อสังคมไทย
2. การส่งเข้าประกวดในโครงการนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้เข้าประกวด สามารถส่งแผนหรือผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ หลายประเภทก็ได้ ดังต่อไปนี้ แบ่งประเภทของแผนธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด 5 ประเภท คือ

  • ประเภทที่ 1 ประเภทแผนธุรกิจ –BP (สำหรับประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและประสบการณ์)
  • ประเภทที่ 2 ประเภทแผนธุรกิจ-BS (สำหรับนิสิต นักศึกษา)
  • ประเภทที่ 3 ประเภทการออกแบบแนวความคิดการพัฒนาโครงการ-D เป็นการประกวดนวัตกรรม ที่เปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงการ การออกแบบที่อยู่อาศัย หรือ นวัตกรรมการก่อสร้าง นวัตกรรมด้านวัสดุในการก่อสร้าง หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ การก่อสร้างที่อยู่อาศัย (สำหรับนิสิต นักศึกษา)
  • ประเภทที่ 4 ประเภทแนวคิดธุรกิจ-M เป็นการประกวดแนวคิดใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในส่วนที่ไม่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ การออกแบบอาคาร หรือการก่อสร้าง เช่น นวัตกรรมทางการเงิน นวัตกรรมในการดูแลชุมชน นวัตกรรมทางด้านการตลาดหรือการขาย การจัดโครงสร้างองค์กร หรือ Business Model ใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่อยู่อาศัย (สำหรับนิสิต นักศึกษา) และ
  • ประเภทที่ 5 ประเภทการสื่อสารการตลาด-C เป็นการประกวดแนวคิดและแผนงานวางแผนการสื่อสารการตลาด หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำการสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (สำหรับนิสิต นักศึกษา)

โดยสาหรับแผนที่ส่งเข้าประกวดตามข้อ 1 – 5 จะต้องมีเนื้อหาหรือรายละเอียดที่ชัดเจนในส่วนที่ประสงค์จะส่งเข้าประกวด ส่วนเนื้อหาที่เหลือให้เสนอข้อมูลความเป็นมาหรือสมมติฐานที่นามาสู่การออก แบบหรือการวางแผนได้
วิธีการสมัครเข้าร่วมประกวดแบบ โหลด ไลค์ ส่ง แชร์

โหลดเอกสารการสมัครและคู่มือการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่  ใบสมัคร โครงการประกวดแผนธุรกิจ KK Biz RE Innovation Awards

ไลค์
  

เป็นแฟนเพจ สำหรับตามติดข่าวสารความเคลื่อนไหวและ
แชร์ประสบการณ์ด้านนวัตกรรมร่วมกันได้ที่
 
www.facebook.com/kkbizinnovationawards

ส่ง

ผลงานเข้าประกวดได้ที่ 
[email protected] หรือ

แชร์  

คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ผ่าน
 
www.facebook.com/kkbizinnovationawards

 ที่มา http://www.kiatnakin.co.th

Add a Comment