ประกวดสิ่งประดิษฐ์ Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012

ประกวด Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012
ประกวด Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012

Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012 จัดโดย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. หรือ ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี และคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงาน

วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ทาง เทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่มุ่งมั่นคิดค้นนวัต กรรมด้านพลังงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างนักคิด นักวิจัย นักอุตสาหกรรมและผู้นำรุ่นใหม่ของสังคมในอนาคต
 2. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศ โดยเน้นสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้จริงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
 3. นำมาซึ่งสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานที่สามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดในกลุ่มบริษัทในเครือไทยออยล์ได้

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครและส่งรายละเอียดโครงงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2555
 • รับสมัครเป็นทีม ๆ ละ 3 คน โดยผู้สมัครสามารถสังกัดอยู่ได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • การสมัครจะต้องเป็นการสมัครในนามของสถานศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านสามารถสังกัดได้ไม่จำกัดจำนวนทีม
 • สถานศึกษาหนึ่ง ๆ สามารถส่งทีมได้ไม่จำกัด
 • ทางสถานศึกษาจะต้องรับรองว่าสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานที่ ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ไหนมาก่อน และจะไม่ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการอื่นในระยะเวลาเดียวกันกับโครงการ
 • ในกรณีที่โครงงานที่ส่งเข้าประกวดเคยได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการอื่น มาแล้ว ทางสถานศึกษาจะต้องรับรองว่าโครงงานที่ส่งเข้าประกวดนี้ได้รับการพัฒนาหรือ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยได้แนบเอกสารของการปรับปรุงโครงงานมาด้วย
 • การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์ของไทยออยล์ (www.thaioilgroup.com) หรือเวปไซท์ของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.ppc.chula.ac.th) นอกจากนี้ยังสามารถขอใบสมัครโดยส่งอีเมล์มาที่ [email protected]
 • ผู้สมัครกรอกเอกสารใบสมัครแล้วส่งมายังอีเมล์ข้างต้นพร้อมเอกสารประกอบคือ สำเนาบัตรประชาชนและใบรับรองจากสถานศึกษา โครงการจะแจ้งยืนยันการสมัครพร้อมหมายเลขประจาทีมไปยังอีเมล์ของผู้สมัคร โดยรายละเอียดโครงงานสามารถส่งหลังจากส่งใบสมัครได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
 • การเปิดรับสมัครและส่งรายละเอียดโครงงานต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นโดยถือเอาวันที่ส่งทางอีเมล์เป็นสำคัญ
 • แต่ละทีมจะต้องแจ้งยืนยันชื่อนักเรียน/นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา มาในใบสมัคร ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้ร่วมทีม หรืออาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องแจ้งแก่คณะผู้จัดโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทั้งนี้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

แบบฟอร์มการสมัครจะประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้
1) ใบสมัคร

 • ระบุว่าเป็นการสมัครระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. หรือ ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ชื่อทีม และ รายชื่อบุคคลในทีม โดยจะแต่ละทีมจะมีจำนวน 3 คน
 • ชื่อโรงเรียน/อาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 • เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • ชื่อโครงงาน
 • วัตถุประสงค์
 • ความเป็นมาหรือแรงจูงใจ
 • รายละเอียดโรงงาน (พร้อมแบบร่าง แสดงในเอกสารแนบ)
 • ความเกี่ยวเนื่องของโครงงานกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ความสามารถการประยุกต์ใช้ในเครือไทยออยล์
 • ประเมินค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชนของบุคคล พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารรับรองจากทางโรงเรียน/อาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย พร้อมลายเซ็นผู้อานวยการ /คณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษา

2) แบบเสนอรายละเอียดโครงงาน สามารถส่งมาหลังจากลงทะเบียนได้ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

การประกวดโครงการจะแบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช. และระดับ ปวส – ปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะให้แต่ละทีม ส่งหัวข้อสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานพร้อมรายละเอียดโครง งานที่เป็นประโยชน์ในด้านนวัตกรรมทางพลังงาน เช่น การประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด ฯลฯ ที่
สามารถพัฒนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือนหรือภาคขนส่ง ทีมที่ ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับเชิญให้ทาสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรม โดยจะได้รับเชิญให้เข้าค่ายฝึกอบรมที่บริษัท เพื่อที่จะให้แต่ละทีมนำคำแนะนำที่ได้ไปทาโครงงานที่เหมาะสมเพื่อนำเข้ามา ประกวดในรอบตัดสินทั้งนี้ผู้จัดจะมีเงินสนับสนุนในการทาสิ่งประดิษฐ์ให้ทีม ละ 20,000 บาท และค่าเดินทาง

การพิจารณาตัดสินโครงงาน
เอกสารเสนอรายละเอียดโครงงานทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. และระดับปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป จะได้รับการพิจาณาโดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยวิศวกรจากเครือไทยออยล์และ อาจารย์จากทางวิทยาลัยฯตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 • เป็นโครงงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • มีแนวโน้มว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้จริง (applicability)
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovative thinking)
 • มีผลกระทบ มีประโยชน์ (Impact and value) ต่อนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรวม
 • เป็นโครงงานที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (economic justification) ที่ดี
 • ความสามารถในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มธุรกิจในเครือไทยออยล์

โดยให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นการ ตัดสินในรอบแรก ทุกทีมที่สมัครจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล์ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ทีมแรก(รวม 10 ทีม ในทั้งสองระดับ ) จะได้รับเชิญเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานต่อไปการเข้าค่ายอบรม (กำหนดการและรายละเอียดอาจมีเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป)ค่ายฝึกอบรมจะใช้เวลา 1 วัน เพื่อเสริมสร้างความรู้และรับคำแนะนำแนวทางการทาสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงาน
นวัตกรรม โดยมีกำหนดการดังนี้สถานที่ : สำนักงานโรงกลั่น ไทยออยล์ ศรีราชา

ชิงทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 1,600,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์ [email protected]
http://www.thaioilgroup.com/energy%20innovation.php

Add a Comment