มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนมัธยม ปวช. ปีการศึกษา 2562

ทุนมัธยม ปวช. มูลนิธิยุวพัฒน์
นักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิฯ จะได้รับทุนการศึกษาทุกภาคเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ประเภททุนการศึกษา

สายสามัญ – ทุนละ 7,000 บาท/ปี โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นมัธยม 6
สายอาชีพ – ทุนละ 14,000 บาท/ปี โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 7,000 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นปวช.3
พิเศษอื่นๆ – ในบางโอกาสและสถานการณ์ มูลนิธิฯ จะพิจารณามอบทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนตามความจำเป็น หรือ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค อาทิเช่น
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม สึนามิ)  ทุนการศึกษาสายศิลปะ ทุนอุดมศึกษา

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา

สายสามัญ ม.1- ม. 6 :  นักเรียนที่จะขอรับทุนสายสามัญจะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น

สายอาชีพ ปวช. 1 – ปวช. 3 : นักเรียนที่จะขอรับทุนสายอาชีพจะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น

**นักเรียนที่สมัครขอรับทุนสายอาชีพ จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความประสงค์ จะเรียนต่อสายอาชีพจริงๆ เท่านั้น ในกรณีที่นักเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนแล้ว แต่ยืนยันมอบตัวเพื่อเรียนต่อ ม.4 ในปีการศึกษา 2561จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการรับทุนสายอาชีพ

คัดกรองนักเรียนชั้น ป.6 หรือ ม.3 ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

มีแนวโน้มที่จะไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากความยากจน
ครอบครัวมีรายได้น้อยมาก
สภาพครอบครัวเปราะบาง
ผู้ปกครองมีอาชีพไม่มั่นคง
มีความประพฤติดี

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2561 เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ช่องทางการสมัครรับทุนการศึกษา

1.กรอกใบสมัครผ่านทางโปรแกรม ”ระบบทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ออนไลน์”  https://ybf.premier.co.th/scholar/

2.ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ : “มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250”

*ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากประทับตราหลัง 20 พฤศจิกายน ใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา*

มูลนิธิฯ จะไม่พิจารณาการสมัครขอรับทุนในกรณี

  1. กรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง
  2. หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง
  3. ส่งใบสมัครหลังจากวันที่หมดเขตแล้ว

ที่มา : http://www.yuvabadhanafoundation.org