ทุนสงเคราะห์บุตรทหารผ่านศึก ปี 2563

ทุนสงเคราะห์บุตรทหารผ่านศึก ปี 2563

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 เพื่อสอบชิงทุนการศึกษา ขององค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงินทุนละ 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีในประเทศ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ

  • เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกษาประจำการ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562
  • มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่ยื่นคำร้องขอรับทุน และมีความประพฤติดี

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ
420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หรือสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตภูมิลำเนา

ยื่นหลักฐานการสมัครสอบ

ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

แหล่งขัอมูลทุนการศึกษา