ทุนการศึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ระดับมัธยม-ป.ตรี

ทุนการศึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับมัธยมศึกษา (จำนวนทุนตามการพิจารณาของคณะกรรมการ)

คุณสมบัติ

1.1 คุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ (มีข้อใดข้อหนึ่ง)

1.1.1 เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนของสำนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (คพต)

1.1.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับหรือเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (8 โรงเรียน) ในปีการศึกษา 2562

1.2 คุณสมบัติด้านการเรียน

1.2.1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาในศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

1.2.2 กำลังจะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในระบบโรงเรียนปกติ และไม่จำกัดโรงเรียนที่จะไปเรียนต่อ

1.2.3 เป็นผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ที่สนใจขอรายละเอียดและ รับและส่งใบสมัครตัวเองได้ที่

1. ส่วนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน (สำนักงานพื้นที่การเรียนรู้ฯ หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น ม.18 ใกล้อ่างเก็บน้ำ)

2. ส่วนงานพัฒนาสังคม (สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ)

3. Facebook : Faidee youth camp

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เบอร์โทรติดต่อ 093-1921559 (สุนันท์ ขันทะเขียว) 082-7581119 (สยุมพร คีรีนิมิต)

ระดับปริญญาตรี

ตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/มหาวิทยาลัยพะเยา/มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย/ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 ทุน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 ทุน
มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 5 ทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จำนวน 5 ทุน
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ

1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ (มีข้อใดข้อหนึ่ง)

1.1.1 เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนของสำนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือมีเอกสารรับรองว่ามีภูมิลําเนาในพื้นที่โครงการพัฒนาขยายผลนั้นๆ ของมูลนิธิฯ ภายในประเทศไทย (คพต)

1.1.2 เป็นบุตร/บุตรีพนักงานมูลนิธิฯ โดยบิดาหรือมารดาต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ มูลนิธิฯ (ทั้งประเภทรายวันและรายเดือน) เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป

1.1.3 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี)

1.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติด้านการเรียนดังนี้

1.2.1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาในศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับสายสามัญหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

1.2.2 เป็นผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

*ยกเว้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งตกลงสนับสนุนทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2563 แม้ผู้สมัครยังไม่มีชื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด

กำหนดการรับสมัคร

  1. ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
  2. ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ผู้ที่สนใจขอรายละเอียดและ รับและส่งใบสมัครตัวเองได้ที่

ส่วนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน (สำนักงานพื้นที่การเรียนรู้ฯ หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น ม.18 ใกล้อ่างเก็บน้ำ)

2. ส่วนงานพัฒนาสังคม (สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ)

3. Facebook : Faidee youth camp

เบอร์โทรติดต่อ 094-7136675 (แก้วมณี วิบูลสิริตระกูล) 082-7581119 (สยุมพร คีรีนิมิต)

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา