ทุน พวสท. ระดับม.ต้น และม.ปลาย ปี 2562

ทุนมัธยม ปริญญาตรี สสวท
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนักเรียนที่่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยม 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 และนักเรียนที่่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยม 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 256 เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุน พสวท. ระดับ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก ได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ทุนมัธยมปลาย สสวท

ทุนปริญญาตรี สสวท

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา