ทุน พสวท. ระดับ ม.ปลาย ปี 2561

ทุน พสวท. มัธยมปลาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 

ทุน พสวท.

เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจอย่างต่อเนื่องจนถึงปริญญาเอกตามศักยภาพของนักเรียน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาดังนี้
1. หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษที่เน้นทักษะปฏิบัติและการแก้ปัญหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การฝึกงานกับนักวิจัย การส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอื่นๆ
3. การศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่ศูนย์กันโดยไม่ต้องสอบแข่งขันเมื่อสำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
4. เงินทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ดังนี้
ระดับค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ต่อปี)ค่าหนังสืออ่านประกอบค่าทำโครงงาน/งานวิจัย*ค่าคอมพิวเตอร์*ค่าเรียนภาษาอังกฤษรวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย73,2003,0005,00025,0005,000111,200
ปริญญาตรี87,6005,00010,00025,000*127,600
ปริญญาโท104,40010,00025,00035,000*174,400
ปริญญาเอก144,00015,00030,00035,000*224,000
กรณีศึกษาระดับ ปริญญาเอกในประเทศสามารถขอไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศได้ 1 ปี และเมื่อจบปริญญาเอกภายในเกณฑ์ ที่กำหนดสามารถขอทุนทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral research) ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
ผู้สำเร็จการศึกษาทุนสนับสนุนการทำวิจัย (Research funds) ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ในหน่วยงานที่ผู้สำเร็จเข้าบรรจุ
หมายเหตุ
1. ค่าทำโครงงาน และค่าคอมพิวเตอร์ เป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนให้เพียงครั้งเดียวต่อระดับการศึกษา
2. ค่าเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาจัดส่งพร้อมงบดำเนินการของศูนย์ พสวท. ระดับมหาวิทยาลัย

รายชื่อโรงเรียน และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงที่เป็นคู่ศูนย์ พสวท.

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)โทร. 02-5383964
ต่อ 434
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโทร. 02-2797124
ต่อ 145
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนศรีบุณยานนท์โทร. 02-9691402
ต่อ 144
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยโทร. 034-252613มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโทร. 053-211972มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมโทร. 055-227600มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโทร. 043-221783มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนสุรนารีวิทยาโทร. 044-255739มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโทร. 074-220404มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชโทร. 075-4447004-5มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่มา : http://www.dpstcenter.org/