ทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนมัธยม UWC

คณะกรรมการกำลังเปิดรับสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดทุนการศึกษา United World Colleges ประจำปี 2561 ดังนี้

หน่วยที่ 1, 2
UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักร
เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 2 ที่
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 30,000 ปอนด์ (GBP)

หน่วยที่ 3
Pearson College UWC เมือง Victoria ประเทศ​แคนาดา
เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 27,500 ดอลลาร์ แคนาดา (CAD)

หน่วยที่ 4
Armand Hammer United World College of the American West รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 40,150 ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)

หน่วยที่ 5
Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน*
โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 155,000 ดอลลาร์​ ฮ่องกง (HKD)

หน่วยที่ 6
Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 310,000 ดอลลาร์​ ฮ่องกง (HKD)

หน่วยที่ 7
UWC Red Cross Nordic เมือง Fjaler ประเทศนอร์เวย์
เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
*เนื่องด้วยนโยบายที่ทางโรงเรียนกําหนด ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจาก ทาง Mercy Centre จะได้รับพิจารณาเพื่อรับทุนหน่วยนี้ก่อนผู้สมัครท่านอื่น

หน่วยที่ 8
Mahindra College UWC รัฐ Maharashtra ประเทศอินเดีย
เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 17,700 ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)

หน่วยที่ 9
Mahindra College UWC รัฐ Maharashtra ประเทศอินเดีย
เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 29,500 ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)

หน่วยที่ 10
Robert Bosch UWC เมือง Freiburg im Breisgau ประเทศเยอรมนี
เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ

หน่วยที่ 11
UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 252,913 หยวน (RMB)

หน่วยที่ 12, 13
UWC Thailand จังหวัด ภูเก็ต ประเทศไทย
พร้อมทุนการศึกษา 2 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

* ทุนที่ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง หมายถึง โรงเรียนจะพิจารณา ความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องได้รับทุนช่วยเหลือ โดยหากโรงเรียนเห็นว่ามีความจำเป็น ก็จะให้ทุนในจำนวนที่ทำให้ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ระบุในตาราง แต่หากโรงเรียนเห็นว่าผู้ปกครองสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม โรงเรียนอาจพิจารณาให้ทุนในจำนวนที่น้อยลง
* ในกรณีที่ทุนที่ได้รับไม่ใช่ทุนเต็มจำนวน ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เที่ยวบินไป-กลับ และการเดินทางไปยังโรงเรียน) ประกันภัย และเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ​​​​​​​​​​​​​​

สำหรับนักเรียนมีที่สิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นนักเรียน UWC สำหรับปีการศึกษา 2561 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ)
  • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร
  • ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2543 – 1 กันยายน 2545 เท่านั้น
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การสมัครทุน

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่
ระบบสมัครนี้จำเป็นต้องทำให้เสร็จในครั้งเดียว ไม่สามารถเซฟไว้มาทำต่อทีหลังได้ เรียงความก็ต้องพิมพ์ส่งในคราวเดียวเลย ขอแนะนำให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลจากใบสมัครนี้ และเตรียมข้อมูลทุกอย่างให้พร้อมไว้ก่อนพิมพ์ในระบบ

เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งไปรษณีย์ตามมา

1. หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง (มีแบบฟอร์มให้)
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 ปีก่อนวันสมัครทุกภาคเรียน และเทอมล่าสุด จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. เอกสาร หลักฐานซึ่งแสดงผลงาน (portfolio) หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ทุนการศึกษา เป็นต้น
5. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ เช่น ใบบันทึกรายการโอนเงิน จำนวน 500 บาท (ไม่รับชำระเป็นเงินสด) ส่งชำระที่ บัญชีชื่อ กองทุน U.W.C. เลขบัญชี 201-013312- 8 สาขา สำนักงาน ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ
6. จดหมายแนะนำผู้สมัครจากโรงเรียน (มีแบบฟอร์มให้ ผู้รับรองเขียนเสร็จแล้วให้ใส่ซองปิดผนึกส่งคืนผู้สมัคร ผู้สมัครนำส่งโดยไม่ต้องเปิดซอง)
7. จดหมายแนะนำผู้สมัครจาก ผู้ที่รู้จักผู้สมัคร จากการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน (มีแบบฟอร์มให้ ผู้รับรองเขียนเสร็จแล้ว ให้ใส่ซองปิดผนึกส่งคืนผู้สมัคร ผู้สมัครนำส่งโดยไม่ต้องเปิดซอง)
** สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
(กรุณางดส่งเอกสารตัวจริงมา เพราะทางคณะกรรมการจะไม่ส่งเอกสารกลับคืนผู้สมัคร)
ส่งเอกสารตามข้อ 1 – 7 ทางไปรษณีย์แบบ EMS ไปที่ กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัคร UWC”)

กำหนดการ

     ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2561 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 24 มกราคม 2561
ทำกิจกรรมกลุ่มและสอบสัมภาษณ์ 3-4 และ 10 กุมภาพันธ์ 61
ดาวน์โหลดฟอร์มต่างๆ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.th.uwc.org/