ทุนการศึกษามาม่าส่งเสริมนักเรียนเรียนดี

ทุนการศึกษามาม่า
ทุนการศึกษามาม่า

มอบทุนการศึกษา โดย โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15   ส่งเสริม “นักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์”

รายละเอียดทุุน
มูลค่าทุนการศึกษาทั้งหมด 400,000 บาท โดยแบ่งเป็น ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคใต้ ภาคละ 10 ทุน รวมทั้งหมด 40 ทุน ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือก
นักเรียนที่ขอรับทุนต้องเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15 โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมาเข้าร่วมจริง
นักเรียนที่ยื่นขอรับทุน ณ วันสมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.5
นักเรียนที่ยื่นขอรับทุน ต้องขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ โดยครอบครัวต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 250,000 บาท/ปี
นักเรียนที่ยื่นขอรับทุนจะต้องได้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินจาก คะแนนสอบ O-Net โดยจะนำคะแนนสอบ O-Net ของผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติเท่ากัน มาจัดอันดับจากมากไปน้อยแยกตามภาค ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1- 10 คนแรกในแต่ละภาคจะเป็นผู้ได้รับทุน

หลักฐานประกอบการสมัคร
ใบสมัครเพื่อขอรับทุน
สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.4-ม.5)
สำเนาหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษา
ผลคะแนนสอบ O-net โดยเอกสารต้องปรินท์มาจากระบบของสทศ. เท่านั้น พร้อม แจ้ง Password เพื่อให้คณะกรรมการทุนฯ สามารถตรวจสอบได้
เรียงความในหัวข้อเรื่อง “เงิน 10,000 บาท มีความสำคัญต่ออนาคตของฉันอย่างไร”
หมายเหตุ นักเรียนที่ประสงค์สมัครเพื่อขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนก่อน และสามารถส่งหลักฐานประกอบต่างๆ ตามมาภายหลังได้

ช่องทางการสมัคร
รับและยื่นใบสมัครที่บูธในวันติวเข้ม ของแต่ละภาค และสามารถส่งหลักฐานประกอบตามมาภายหลังทางไปรษณีย์ได้
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบมาทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อขอรับทุนที่ www.247friend.net

ที่อยู่ในการส่งใบสมัคร และหลักฐาน คือ
คุณภรภัทร ปิติโชตินันท์ (ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/51-62 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้นที่ 27
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

***วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนมาม่า-โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าครั้งที่ 14”

    หมดเขตการรับสมัคร 20 กันยายน 2555 นี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณภรภัทร, คุณจันประภา, คุณสุจิตรา
โทร : 02-338-3755
Email : [email protected], [email protected]
ที่มา :  http://www.247friend.net/mama-admission55/

Add a Comment