ก.พ.เปิดรับสมัครทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล

ทุนรัฐบาล ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีทุนประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
2. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 72 ทุน
3. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน
5. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์) จำนวน 1 ทุน

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2560

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://scholar2.ocsc.go.th