OIC ให้ทุนป.โท และเอก ณ ต่างประเทศ

ทุนปริญญาโท เอก คปภ.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีความประสงค์จะให้ทุนแก่บุคคลภายนอก เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในต่างประเทศ ประจำปี 2561

ทุนที่รับสมัครในระดับปริญญาโท

ทุนระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computer Engineering/ Cyber Security/ IT Security/ Data Analytics/ Data Architechure/ IT Architechure ณ ต่างประเทศ ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และต้องได้รับการจัดอันดับ ที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศ ไม่เกิน 25 อันดับแรก จำนวน 1 ทุน

ทุนที่รับสมัครในระดับปริญญาเอก

ทุนระดับปริญญาเอก สำหรับ 2 สาขาวิชา ได้แก่ การประกันภัย หรือการบริหารความเสี่ยง ณ ต่างประเทศ ในสถาบันการศึกษาได้ที่รับการรับรองจาก สำนักงาน ก.พ. และต้องได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศ ไม่เกิน 25 อันดับแรก จำนวน 1 ทุน

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  (พยายามหาใบสมัครตั้งนาน ไม่รู้ว่ามันอยู่หน้าไหน เบอร์โทรติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลในประกาศก็ไม่มี)

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษาปริญญาโท    แหล่งข้อมูลทุนการศึกษาปริญญาเอก