ก.พ. เปิดรับสมัครทุนปริญญาโทในต่างประเทศ ประจำปี 2562

ทุน ก.พ. ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ปริญญาโท
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ (ในระดับปริญญาโท) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการหลังสำเร็จการศึกษา ในส่วนราชการต่างๆ ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 14 ทุน พร้อมเงินทุนชดเชยการศึกษากว่า 1 ล้าน

สาขาวิชา 

Data Science/Data Analytics, Cyber Security/Computer Security, คอมพิวเตอร์/สถิติศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, การบริหารจัดการทรัพยากรประมง, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, Gerontology, เภสัชศาสตร์, Regulatory Science, เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการสังคม, สาธารณสุขศาสตร์

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2562

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่

02-547-1955 หรือ email : [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา : http://www.ocsc.go.th/scholarship