ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships ปี 2019

Endeavour scholarship
เตรียมตัวกันล่วงหน้า!! 
สำหรับทุนเต็มให้เปล่าจากรัฐบาลออสเตรเลีย Australia Awards – Endeavour Scholarships and Fellowships ประจำปี 2019

ทุนดังกล่าวจะเปิดรับสมัคร ในช่วงเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคม ในปีนี้ (ยังไม่ได้กำหนดชัดเจน) โดยจะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่า และให้เต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย

ทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

• ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
• ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สำหรับการวิจัยระยะสั้น
• ทุนอาชีวศึกษา และฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
• ทุนสำหรับศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

สามารถอ่านเรื่องราวความสำเร็จของคนไทยผู้ได้รับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ได้ที่ http://thailand.embassy.gov.au/bkok/Endeavour_Alumni_Stories.html

เกณฑ์การคัดเลือก

  • ทรานสคริปต์ระดับปริญญาตรี พิจารณา 30%

  • สาขาที่เลือกเรียนต่อ พิจารณา 20%
  • เรียงความแสดงความสนใจในประเทศออสเตรเลียและประเทศบ้านเกิดของตน พิจารณา 15%

  • ศักยภาพที่ผู้สมัครจะสามารถเรียนได้จนจบ และแนวโน้มที่นำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศบ้านเกิด พิจารณา 20%

  • หลัก ฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้รับเงินตอบแทน พิจารณา 15%

 เอกสารประกอบการสมัคร

  1. หน้าพาสปอร์ตที่แสดงข้อมูลส่วนตัว

  2. ทรานสคริปต์และปริญญาบัตร

  3. ผล ทดสอบ IELTS 6.5 โดยไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 6.0 หรือผลสอบ TOEFL iBT 90 โดยได้คะแนนการเขียน 22 คะแนนขึ้นไป ที่เหลือไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

  4. จดหมายตอบรับเข้าเรียนปีการศึกษา 2014 จากสถาบันใดก็ได้ในประเทศออสเตรเลีย

  5. จดหมาย รับรอง 3 ฉบับ โดย 2 ฉบับแรกเน้นเรื่องความรู้ความสามารถและผลการเรียน ฉบับที่ 3 เน้นเรื่องลักษณะนิสัย หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (Applications will close on 15 November at 11:59 pm Australian Eastern Daylight Savings Time (AEDT))

แหล่งทุนการศึกษา