ศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครทุนปริญญาโท ด้านกฎหมาย ปี 2565

ทุนปริญญาโท ด้านกฎหมาย ศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรม สํานักการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนสํานักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ ประจำปี 2565 (ทุนสําหรับบุคคลทั่วไป) จํานวน 3 ทุน ในสาขาวิชากฎหมาย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • กฎหมายพาณิชย์เศรษฐกิจ เน้นการประกันภัย • กฎหมายรัฐธรรมนูญ เน้นกฎหมายเลือกตั้ง
  • กฎหมายสิทธิมนุษยชน เน้นความเท่าเทียมทางเพศ
  • กฎหมายวิธีพิจารณาความ เน้นการดำเนินคดีแบบกลุ่มและการดำเนินคดีที่ซับซ้อน
  • กฎหมาย วิธีพิจารณา และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • กฎหมายเยาวชนและครอบครัว เน้นการคุ้มครองสิทธิเด็กระหว่างประเทศ
  • กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักการต่างประเทศ https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/276201

ส่วนกิจการต่างประเทศ (กลุ่มทุนศึกษาต่อต่างประเทศ) สํานักการต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม

โทรศัพท์ 02541 2320