AIT ให้ทุนปริญญาโท เอก RTG FELLOWSHIP

AIT ทุนปริญญาโท เอก

RTG Fellowship Qualifications for Master’s Degree and Doctoral Degree.
I. รายละเอียดทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท 3.50 และระดับปริญญาตรี 2.75 (เฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) และ 3.00 (สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ) โดยมีสิทธิรับทุนจำนวน 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 976,000 บาท

หมายเหตุ

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไมร่วมค่าที่พักและค่าครองชีพ
2. การตัดสินใจคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยขั้นสุดท้ายเป็นอำ านาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. มีสัญชาติไทย
2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามที่เอไอทีกำหนด
3. จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
4. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี

II. รายละเอียดทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

• ทุนอุดหนุน 100% (848,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอด 4 ภาคการศึกษา สําหรับการเรียนสาขาใดก็ได้ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ 3.00 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*
• ทุนอุดหนุน 75% (636,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ภาคการศึกษา ซึ่งผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเป็นจำนวน 212,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ 2.75 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*
• ทุนอุดหนุน 50% (424,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำานวน 2 ภาคการศึกษา ซึ่งผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเป็นจำนวน 424,000 บาทสำาหรับภาคการศึกษาที่เหลือ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

(*) เป็นมหาวิทยาลัยที่ QS จัดอันดับให้อยู่ใน 1,000 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ขยายเวลาทุนการศึก๋ษา RTG ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ที่มา https://www.facebook.com/ait.rtg.fellowships/
หรือ http://www.ait.ac.th