สวทช. ร่วมกับ ก.พ. เปิดรับทุนปริญญาโท University College Dublin

ทุนปริญญาโท University College Dublin

สำนักงานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับทุนปริญญาโท ณ University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์ โดยมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา Agriculture หรือ Food Science จำนวน 1ทุน และสาขาวิชาใดๆที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 1 ทุน
ทั้งนี้ในการคัดเลือก สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สวทช.และ UCD จะร่วมกันคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับทุนดังกล่าวมาร่วม ดำเนินการคัดเลือกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถ เข้าดูรายละเอียดข้อมูลและวิธีการสมัครได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Scholarship2557/UCD_-_copy.pdf ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นี้