สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มอบทุนการศึกษากว่า 30 ทุน


มูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับอนุญาตในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อให้เป็นสถานศึกษานานาชาติทางวิทยาศาสตร์ ที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถในการวิจัย และเป็นผู้นำแห่งวงการวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2548 มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เนื่องในวโรกาสที่ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 4 รอบ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองพระปณิธานในการพัฒนาบุคลากรทางวิทยา ศาสตร์ของชาติ และเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนา ตลอดจนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การแข่งขันระดับสากล ดังที่ได้มีการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คือ “Producing Leaders in Science and Technology : สร้างผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1.พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) การศึกษาโดยการเรียนรู้จากงานวิจัย เช่น ศึกษาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย กลไกการเกิดพิษและความเป็นพิษของสารเคมีและชีววัตถุ ประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การเรียนรู้จากประสบการณ์และกรณีศึกษา ตลอดจนข้อตกลงการวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 2.วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์(Applied Biological Sciences : Environmental Health) การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีในการศึกษาผลกระทบของการได้ รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคต่างๆ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพจะนำไปสู่แนวทางป้องกัน พัฒนายาใหม่ และรักษาโรคเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นนำในการศึกษาวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น และ 3.เคมีชีวภาพ (Chemical Biology) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาขาชีววิทยาและเคมี ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลก ดังหัวข้อของการวิจัย เช่น การใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อความเข้าใจโรคต่างๆ การออกแบบโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับชีวโมเลกุลและสิ่งมี ชีวิตต่างๆ การค้นคว้าหาสารใหม่ สังเคราะห์หรือปรับสูตรโครงสร้างของสาร ซึ่งได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น

โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยชั้นนำของ โลกมาร่วมสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกันด้านการศึกษาระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อประโยชน์ของการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์งานวิจัยที่ทันสมัย อาทิ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยอาร์ฮุสประเทศเดนมาร์ก และมหาวิทยาลัยอูเทร็ค ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น มีการจัดการเรียนการสอนแนวทางใหม่ ใช้วิธีบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวม รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสร้างความเข้าใจบนฐานความรู้ ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้การวิจัยนำ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง (Translational Research)

สำหรับทุนการศึกษาแบ่งเป็น ทุนสำหรับนักศึกษาชาวไทย คือ
1.ทุนการศึกษาจากโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และ
2.ทุนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ คือ ทุนการศึกษาจากโครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน วิชาการกับต่างประเทศ โดยเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรงการต่างประเทศ โดยคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิทยาศาสตร์ : Chemistry, Biology, Biological Sciences, Biochemistry, Biotechnology, Genetics, Microbiology, Molecular Biology, Environmental Sciences, Toxicology สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Medicine, Medical Technology, Nursing, Pharmacy or Pharmaceutical Sciences สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ส่วนผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วย ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือเป็นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำจาก IELTS, TOEFL, CU-TEP or the CGI English Qualifying Examination อย่างใดอย่างหนึ่ง

ในปีพุทธศักราช 2558 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกและทำการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา สถาบันฯ ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2554 และครั้งที่ 2 เมื่อปีพุทธศักราช 2557 โดย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์นายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

จากวันนั้นถึงวันนี้ สถาบันฯ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศได้กว่า 124 คน มีทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ ในระดับปริญญาโท 98 คน และระดับปริญญาเอก 26 คน นอกจากนี้บัณฑิตที่ศึกษาจบจากสถาบันฯ ได้มีโอกาสเข้าทำงานกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้น นำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิม พระเกียรติ 84 พรรษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน และงานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2016 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.59 ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่าครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับผู้รับทุนอีกด้วย ตั้งแต่ 7,000-10,000 บาท ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยตนเองในช่วงเช้า และรอฟังประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2554-1900 ต่อ 2144 และ 2128 หรือ www.cgi.ac.th