ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยาให้ทุนเรียนโท ด้านภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ทุนปริญญาโท

มหาวิทยาลยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (Tianjin Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมมือจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) ภายใต้การสนับสนุนทุนการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดหลักสูตร
1. ระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 4 ภาคเรียน ด้วยทุนการศึกษาฯ ตลอดการศึกษา ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าหนังสือ ประกันสุขภาพ และเงินรายเดือนเดือนละ 1,700 หยวน แต่ยกเว้นค่าเดินทางและค่าทำวีช่า
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฑบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นระยะเวลา 3 ภาคเรียน

ผู้มีสิทธิในการสมัคร
– ครูที่ปฏิบัติงานสอนภาษาจีนในสถานศึกษา ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือที่เกี่ยวข้อง
– บุคคลทั่วไป ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนในเกณฑ์ดี
– นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาภาษาจียน และจะจบในภาคเรียนที่ 2/2557 จากสถาบันของรัฐหรือเอกชน

สมัครได้ที่ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bsru.ac.th/picnew/20150127-01.pdf