ม.มหิดลให้ทุนป.โท กว่า 20 ทุน

ทุน Master of Human Rights and Democratization (Asia Pacific)

ทุน Master of Human Rights and Democratization (Asia Pacific)

โครงการ APMA เปิดรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท Master of Human Rights and Democratization (Asia Pacific) จำนวน 20 ทุนในปี 2561 นักศึกษาจะได้เรียนรู้ และสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย สันติภาพ และการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบเข้มข้น ตลอด 1 ปีเต็ม โดยมีโอกาสได้เข้าไปทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และทำงานร่วมกับมืออาชีพ นักวิชาการ นักปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานชาติ ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านมนุษยธรรม ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก European Commission เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่นักศึกษา นักวิชาการ และนักปฏิบัติการจากทุกทวีปมาทำงานร่วมกัน นักศึกษาจะใช้เวลา 1 เทอมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกมหาวิทยาลัย 1 ที่ อีก 1 เทอม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีลักษณะเป็นผู้นำ และตัวแทนของภูมิภาค
 • มีผลงานการทำงานเชิงประจักษ์ หรือมีความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
  มีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการที่แข็งแรง และ/หรือมีความสามารถในการทำวิจัย และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขานี้
 • มีแนวคิด Inclusive กับ ความหลากหลายเพื่อนร่วมชั้นเรียน
 • ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี่ยงใต้
 • ทำงานในสายงาน อยู่ในช่วงกลางของอาชีพ (mid-career) และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความมุ่งมั่นอยากแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านใดก็ได้ มีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 2.50
 • มีคะแนนการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – คะแนน IELTS (Academic Modules) มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 หรือ
  – คะแนน TOEFL PBT มากกว่าหรือเท่ากับ 550 หรือ
  – คะแนน TOEFL IBT (Internet based test) มากกว่าหรือเท่ากับ 61 หรือ
  – คะแนน TOEFL CBT มากกว่าหรือเท่ากับ 213 หรือ
  – สามารถขอลดย่อนการยื่นคะแนนข้างต้น หากสำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียน ไม่เกิน 5 ปี

ผู้ได้รับทุนในหลักสูตรนี้จะได้รับ:

 • ความเป็นเลิศในความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
 • ความสามารถในการจัดทำงานวิจัยวิชาการเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน
 • ศักยภาพในการปรับใช้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ภาคสนามในสถานการณ์จริง
 • การสนับสนุนทางการเงิน
  – ค่าเรียนในระยะเวลาตามหลักสูตร 12 เดือน
  – ค่าเดินทาง จำนวน 700 ยูโร หรือประมาณ 27,000 บาท ถึง 1,400 ยูโร หรือประมาณ 54,000 บาท
  – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 20,000 บาท ต่อเดือน
  – ค่าใช้จ่ายในการทำงานวิจัย ประมาณ 7,700 บาท
 • โอกาสการศึกษานอกประเทศ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เลือก ดังนี้
  – Ateneo de Manila Law School (the Philippines)
  – Universitas Gadjah Mada (Indonesia)
  – Kathmandu School of Law (Nepal)
  – The University of Colombo, Centre for the Study of Human Rights (Sri Lanka)

กำหนดการรับสมัคร

รอบแรก สำหรับการขอรับทุนการศึกษาและการสมัครโดยไม่รับทุน
ปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2561
ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2561

ลิงค์อ้างอิงที่มาของทุน