มอ.ให้ทุนปริญญาโท

ทุนปริญญาโท มอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุนปริญญาโท มอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาน วิจัยความเป็นเลิศอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา (เงินเดือน)
นักศึกษาปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี
-ทุนการศึกษา 4,500-6,000 บาท/เดือน
-ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอาหารสุขภาพและโภชนาการ จำนวน 4 ทุน
-ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ทุน
นักศึกษาปริญญาเอก ระยะเวลา 3 ปี
-ทุนการศึกษา 5,500-8,000 บาท/เดือน
-ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอาหารสุขภาพและโภชนาการ จำนวน 3 ทุน
-ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ทุน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน
ต้อง เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง  หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ใช้ฉบับเดียว กับที่ยื่นสมัครศึกษาต่อ ซึ่งประกอบด้วย
1. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (Transcript) จำนวน 1 ชุด
2. ใบสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal) ประมาณ 3-5 หน้า จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://nff.psu.ac.th หรือ http://agro.psu.ac.th ข่าวการศึกษา/ทุน) โดยประกอบด้วย
-ชื่อของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
-ชื่อหัวข้อโครงการวิจัย
-บทนำ (ที่มา ความสำคัญของการทำวิจัย และบทตรวจเอกสาร)
-วัตถุประสงค์
-ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ผลประโยชน์ต่อชุมชนและอุตสาหกรรม
-การดำเนินงาน (รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการทดลอง แผนการทำงาน และการวิเคราะห์ทางสถิติ)
-ระยะเวลาในการดำเนินงาน
-งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ไม่รวมเงินเดือน)
-เอกสารอ้างอิง

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
การ คัดเลือกผู้ได้รบทุนขึ้นกับข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposals) ที่เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของสถานวิจัยความเป็นเลิศฯ โดยงานวิจัยที่เสนอต้องอยู่ในขอบเขตงานของสถานวิจัยความเป็นเลิศฯ คือ
-ศึกษา คุณสมบัติสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Prebiotics, probiotics, anti-oxidants, anti-cancer, anti-inflammation, immune enhancement, etc,) ในพืชภาคใต้
-ศึกษา คุณสมบัติสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพ (anti-oxidants, anti-cancer, anti-inflammation, immune enhancement, etc,) จากสัตว์ และวัสดุเศษเหลือจากสัตว์
-สร้างฐานข้อมูลโภชนการอาหารภาคใต้
-ศึกษาอาหารผู้สูงอายุที่ลดความเสี่ยงระบบเส้นเลือดแข็งตัว และโรคเบาหวาน อาหารลดน้ำหนัก อนาคตอาหารบำรุงระบบขับถ่าย
-งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เงื่อนไขการรับทุน
นัก ศึกษาจะต้องส่งผลงานตีพิมพ์ที่ผ่านการยอมรับจากวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อมกับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รับรองการส่งผลงานพร้อมการส่งระดับขั้นสุด ท้าย สน.13 วิชาวิทยานิพนธ์
กรณีนักศึกษาได้รับแหล่งทุนมากกว่า 1 แหล่งทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสถานวิจัยความเป็นเลิศฯ
นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สถานวิจัยความเป็นเลิศฯ จัดขึ้น เช่น กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และกิจกรรมวิชาการ

ระยะเวลาการรับสมัคร
-เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามภาคการศึกษาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2556
-สอบสัมภาษณ์ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 18 มกราคม 2556
ส่ง หลักฐานและเอกสารที่คุณสุพรวิทย์ สุขบูรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ ปณ.38 ปณฝ. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 หรือทาง E-mail: [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 0-7428-6301

ที่มา http://webagro.psu.ac.th/th/images/stories/docnews/2012112601.pdf

Add a Comment