ธ.กรุงเทพให้ทุนปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ กว่า 23 ทุน

ทุนปริญญาโทธนาคารกรุงเทพ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จึงมีความประสงค์จะให้ทุน แก่คนรุ่นใหม่ ทั้งพนักงานของธนาคารและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ คือโอกาสที่ท่านจะได้ศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาที่ท่านสนใจ และพัฒนาศักยภาพของตัวท่านเอง

และเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคน ได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากร ที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2558 ดังนี้

รายละเอียดทุนการศึกษา
1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุ่น ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
# ประเทศสหรัฐอเมริกา (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี) รวม 5 ทุน
– สาขาวิชา MBA จำนวน 4 ทุน
– สาขา Computer Science, IT, MIS จำนวน 1 ทุน
# สหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน
– สาขาวิชา MBA, Finance จำนวน 3 ทุน
– สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS จำนวน 1 ทุน
# ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น สาขาวิชา MBA รวมจำนวน 4 ทุน

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)  สาขาวิชา MBA, Finance, Computer Science, MIS, etc รวมจำนวน 10 ทุน

ผู้สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2558 ที่ www.bangkokbank.com หัวข้อ เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ > งานกับธนาคาร > ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (66) 0-2296-8358

ที่มา : http://www.bangkokbank.com/