ทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ปี 2561

ทุน สควค. ทุน Premium

โครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุ เข้ารับราชการครูเพื่อสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามภูมิลำเนา จึงเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561 แบ่งเป็นทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 281 ทุน และทุนสำหรับผุ้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ การศึกษาศาสตรบัณฑื ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 260 ทุน

คุณสมบัติเบื้องต้น

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2559 หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560

สถาบันผลิตครู และจำนวนรับเข้าศึกษา

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 30 ทุน
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 30 ทุน
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ รวม 50 ทุน
4. มหาวิทยาลัยบูรพา รวม 50 ทุน
5. มหาวิทยาลัยรังสิต รวม 30 ทุน
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รวม 20 ทุน
7. มหาวิทาลัยราชภัฎมหาสารคาม รวม 60 ทุน
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวม 25 ทุน
9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 45 ทุน
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 45 ทุน
11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 41 ทุน
12. มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม 20 ทุน
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวม 25 ทุน
14. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม 30 ทุน
15. มหาวิทยาลัยมหิดล รวม 25 ทุน

เงินทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 104,400 บาท
2. ค่าหนังสืออ่านประกอบ 10,000 บาท
3. ค่าคอมพิวเตอร์ 35,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ 25,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/