ก.พ.ให้ทุนป.โท ประเทศจีน

ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง  ทุน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานนักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 จำนวน 3 ทุน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th  หรือ หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มสรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน (สำนักงาน ก.พ.) 0 2547 1911