ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ ปี 2556

New Zealand ASEAN Scholar Awards
New Zealand ASEAN Scholar Awards

รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษา NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS เพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Master’s Degree in Teaching English as Second Language : MTESOL) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Post Graduate Diploma in Teaching English as Second Language) ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 ทุน

   โดยเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ Victoria University of Wellington, University of Auckland, University of Waikato, Auckland University of Technology และ Massey University
รายละเอียดของทุน ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือตรวจลงตราเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกถึงเพื่อการปรับตัว ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปและกลับ  ระยะเวลาการรับทุน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย
  คุณสมบัติของผู้รับทุน
  -อายุไม่เกิน 40 ปี ถือสัญชาติไทย และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีก่อนการสมัคร
  -เป็นครู/อาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐบาล
  -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เอื้อต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  -ไม่เคยได้รับสัญชาตินิวซีแลนด์หรือออสเตรเลีย และไม่มีคู่สมรสที่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์หรือเป็นผู้พำนักถาวรในประเทศข้างต้น
  -ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลใด ๆ จากประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียในช่วงเวลา 24 เดือน ก่อนการสมัคร
  -ไม่ใช่ผู้กำลังแสวงหาทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่
  -ไม่เคยได้รับปริญญาบัตรในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือปริญญาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน
  -สามารถรับทุนและเดินทางไปศึกษาต่อได้ในปีการศึกษาที่กำหนด
  -มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ในแบบวิชาการ (Academic) ในระดับ 6.5 ขึ้นไป ในคะแนนรวม และมีคะแนนแยกตามแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6 (หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยที่สมัครกำหนด)
  1.ผู้ประสงค์จะขอรับทุนต้องส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งใน  5 แห่งที่กำหนดโดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ (อาจสมัครมากกว่าหนึ่งมหาวิทยาลัยได้) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th
  2.แนบหนังสือตอบรับเข้าศึกษา พร้อมใบสมัครรับทุนการศึกษา NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS และเอกสารประกอบการสมัครจัดส่งทางโทรสารมาที่หมายเลข 0-2281-0953 หรือนำส่งด้วยตัวเองที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555
  3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนขั้นต้นในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 และจะทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีสิทธิ์รับทุนขั้นต้นในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555
  4.ผู้สมัครรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 กับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อคัดเลือกหาผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนจริงจำนวน 4 คนต่อไป
  เอกสารประกอบการสมัคร
  -สำเนาสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ)
  -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ถ้ามี
  -สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
  -สำเนาใบระเบียนผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
  -สำเนาใบปริญญาบัตร (ภาษาอังกฤษ)
  -หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  -ประวัติย่อ (Curriculum Vitae) ระบุประวัติการศึกษาและการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  -หนังสือแนะนำและรับรองความประพฤติของผู้รับทุนที่ออกอย่างเป็นทางการ จำนวน 3 ฉบับ โดยผู้รับรองควรเป็นหัวหน้างานปัจจุบันหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (ภาษาอังกฤษ)
  -สำเนาหนังสือตอบรับเข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข
  -สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS
  -ความเรียงภาษาอังกฤษที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า 500 คำ โดยให้เขียนในหัวข้อทักษะความรู้ที่คาดหวังจากการได้รับทุนและการนำความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบและส่งเสริมการทำงานและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์ 0-2628-5646 ต่อ 117-118

หรือดูรายละเอียดของเอกสารประกอบการสมัครที่

เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th E-mail : [email protected]

หรือสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

ติดต่อคุณจุฑาทิพ ศุภสวัสดิ์กุล

โทรศัพท์ 0-2254-2530 ต่อ 27

E-mail: [email protected]

Add a Comment