ทุนปริญญาโทโครงการ TAIST-Tokyo Tech

ทุนปริญญาโท TAIST-Tokyo Tech
ทุนปริญญาโท TAIST-Tokyo Tech

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech ใน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering: AE)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems: ICTES)
3. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.)

หลักสูตรดังกล่าวดำเนินการสอนโดยอาจารย์จาก Tokyo Institute of Technology ผู้จบการศึกษามีโอกาสสูงในการรับทุนการศึกษาต่อปริญญาเอกในประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะของทุนที่ได้รับ
เป็นทุนเต็มเพื่อศึกษาปริญญาโท นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรนี้จะได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และจะเข้าเรียนในชั้นเรียนที่สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ทั้งที่เป็นการเรียนการสอนในชั้นเรียนและผ่านทางระบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำด้านวิจัยจากอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ร่วมกับอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
–   ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่เหมาะสม ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า โลหการโลหะ อิเล็กทรอนิกส์ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้ การผลิต ทรัพยากรป่า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาโท
–   ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเกรด (GPA) อย่างน้อย 2.75 หรือ มีประสบการณ์ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และการทำงานตามที่ระบุไว้โดยคณะกรรมการบริหาร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2556

สอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 29 มกราคม 2556 (เวลา 9.00-10.30 น.)
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 มกราคม 2556 (เวลา 11.00 น.)
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2564-8016 ถึง 8 หรือ E-mail: [email protected]
หรือเว็บไซต์ www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech

Add a Comment