จุฬาฯ ให้ทุนปริญญาโท-เอก รวม 100 กว่าทุน

จุฬาฯ ให้ทุนปริญญาโท-เอก รวม 100 กว่าทุน

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2542 โดยสนับสนุนนิสิตที่มีความรู้ ความสามารถสูงเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตที่สมัครทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

กำหนดการรับสมัคร
ภาคการศึกษาต้น (ไม่เกิน 35 คน) รอบ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และรอบ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ภาคการศึกษาปลาย (ไม่เกิน 10 คน) รอบ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และรอบ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.elec.eng.chula.ac.th  หรือ http://www.chula.ac.th