กองทุนพัชรกิติยาภาให้ทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย Cornell Law School

กองทุนพัชรกิติยาภา ให้ทุนปริญญาโท
กองทุนพัชรกิติยาภา ให้ทุนปริญญาโท

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย เห็นสมควรให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
–    ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
–    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านกฎหมาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
–    มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
–    ใช้รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3/4 นิ้ว ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น จำนวน 2 ใบ
–    ใบแสดงผลการเรียน และผลการสอบ TOEFL
–    ใบรับรองการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
–    สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ โดยลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้องด้วย  (โดยในวันสมัครต้องเอาฉบับจริงมายืนยันด้วย)

เริ่มสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม 2555  (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

สามารถดูรายละเอียด สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่
แผนกเลขาธิการ ชั้น 2 อาคาร-เนติบัณฑิตยสภา
เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ที่มา www.thethaibar.or.th

Add a Comment