SEARCA ให้ทุนปริญญาโท-เอก ปี 2563-2564

SEARCA ทุนปริญญาโท เอก
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัย และบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการเกษตรและสาขา ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 แก่บุคลากรของประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท ในส่วนผู้สมัครระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน 40 ปี
3. ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครรับทุน (SEARCA Application Form) จำนวน 3 ฉบับ
2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย (ตามรายชื่อที่แนบ) จำนวน 3 ฉบับ
3. Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
4. สำเนาปริญญาบัตร โดยผู้สมัครจะต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” ในเอกสารข้างต้น จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
7. ประวัติย่อ จำนวน 1 ฉบับ
8. เค้าโครงงานวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ
9. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป
10. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
11. สำเนาผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ TOEFL iBT อย่างน้อย 75 คะแนน พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://searca.org ทั้งนี้ หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร รับทุน ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
(วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนซีมีโอเซียร์ก้า”) หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

***หมายเหตุ***

1. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีการพิจารณา ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเสนอชื่อ
ผู้สมัครรับทุนไปยังศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า และศูนย์ฯ จะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนต่อไป
2. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2281 0565 ต่อ 108

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา