ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2564)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญเอก และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงาน วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นตัวเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะชั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

เปิดรับสมัคร

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 9 พฤษภาคม 2564
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 13 มิถุนายน 2564

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต