NTU ให้ทุนปริญญาเอก 30ทุน

Nanyang President’s Graduate Scholarship
Nanyang President’s Graduate Scholarship
Picture from http://www3.ntu.edu.sg/NPGS/home/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่นักศึกษาทั้งในและนอกประเทศ Nanyang President’s Graduate Scholarship (NPGS) ให้แก่นักศึกษาทั่วโลก จำนวน 30 ทุน ระยะเวลามอบทุนการศึกษาไม่เกิน 4 ปี

Nanyang President’s Graduate Scholarship (NPGS) เป็นโครงการทุนการศึกษาซึ่งเป็นที่รู้จักและมีการแข่งขันสูง มีเป้าหมายในการสร้างนักวิจัยอาชีพโดยกระตุ้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาหรือนิสิตปีสุดท้ายเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแนวหน้าในเอเชีย
ผู้สมัครต้องสำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาโดยมีหนังสือยืนยันจากมหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ที่มาจากประเทศใด แต่ทั้งนี้ หากมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน จะให้สิทธิ์ผู้ที่ถือสัญชาติสิงคโปร์และผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรได้รับการพิจารณาก่อน
สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครได้ที่
http://admissions.ntu.edu.sg/graduate/scholarships/Pages/NPGS.aspx

Add a Comment