ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดิตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน Dr.Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ณ ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2562

สาขาวิชาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ที่ ธปท. กำหนด ดังนี้

ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Econometrics and Mathematical Economics/Economics/Finance/Finance & Economics/Financial Mathematics /Finance & Private Equity/Risk & Finance/Quantitative Methods for Risk Management/Data Science

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics/Finance/Statistics or Methodology (with a focus on Data Science)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bot.or.th/