ทุน Newton Fund

ภาพจาก : https://www.britishcouncil.or.th

โครงการทุน  Newton Fund เป็นโครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 375,000,000  ปอนด์ ระยะเวลา 5 ปี และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557

Newton Fund เป็นโครงการที่จะสามารถใช้ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรม ของสหราชอาณาจักรใน การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ให้กับประเทศพันธมิตรโดย มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างประเทศไทยและสหราช อาณาจักรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศ ในด้านการวิจัยที่จะเป็นตัวแปรสำคัญใน การสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

บริติช เคานซิลประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตร ที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุน Newton Fund  โดยทำงานร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โครงการต่างๆภายใต้ Newton Fund ที่ดำเนินการโดยบริติช เคานซิลและองค์กรพันธมิตรมีมีดังนี้

โครงการพันธมิตร
Researcher Linksสกว.
Institutional Linkสกอ. สกว. และ สวทน.
PhD Placementสกว.
Professional Development and Engagementสกว.
STEM Educationสสวท. สอศ. และ สพฐ.

โดยโครงการวิจัยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่จำเป็น ต่อการพัฒนาของประเทศไทย อันได้แก่

1. สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรม
5. เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร
6. สุขภาพ และการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร

นับตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินโครงการ เราสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร มากกว่า 70 สถาบัน อาทิ University of Manchester กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ  Imperial College London กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการดำเนินการโครงการ Newton Fund เป็นต้น  และมีผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้น

เปิดรับสมัครทุนวิจัย

โครงการที่เปิดรับสมัครเกี่ยวกับโครงการที่เปิดรับสมัครลิงค์ไปหน้าใบสมัคร
Institutional Linksเปิดรับสมัครนักวิจัย เพื่อเดินทางไปทำงานวิจัย เเละพัฒนาความร่วมมือ เเลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ที่สหราชอาณาจักร สมัครวันนี้ถึง 19 กันยายน 2559 เวลา 16:00 UK timeสมัครวันนี้
Researcher Links: Workshopเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งจากสหราชอาณาจักร และจากประเทศไทยสร้าง เครือข่ายนานาชาติร่วมกัน ผ่านทุนสนับสนุนอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สมัครวันนี้ถึง 19 กันยายน 2559 เวลา 16:00 UK timeสมัครวันนี้
Research Links: Travel Grantsเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ ในประเทศไทย เพื่อเดินทางไปทำวิจัยระดับ นานาชาติที่สหราชอาณาจักร สมัครวันนี้ถึง 19 กันยายน 2559 เวลา 16:00 UK timeสมัครวันนี้
โครงการ Phd Placement for Scholars 2016/17เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้ทุนสกว. เข้าร่วมโครงการ PhD Placement for Scholars  สมัครวันนี้ถึง 12 กันยายน 2559สมัครวันนี้
โครงการ Phd Travel Grant for Supervisors 2016/17เปิดรับสมัครนักศึกษาอาจารย์ ที่ปรึกษาภายใต้ทุนสกว. เข้าร่วมโครงการ PhD Travel Grant for Supervisors สมัครวันนี้ถึง 12 กันยายน 2559สมัครวันนี้
โครงการ Professional Development for Midcareer Researchers 2016/17เปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นกลาง เข้าร่วมโครงการอบรม Professional Development for Midcareer Researchers สมัครวันนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2559สมัครวันนี้
โครงการ Professional Development for Project Officers 2016/17เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ประสานโครงการ เข้าร่วมโครงการ อบรม Professional Development for Project Officers สมัครวันนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2559สมัครวันนี้

ประกาศผู้ได้รับทุน

โครงการที่ประกาศผลลิงค์ไปหน้าประกาศผล
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน Researcher Links Travel Grant 2015/16ลิงค์นี้
รายชื่อโครงการที่ได้รับทุน Institutional Linksลิงค์นี้
รายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้าอบรม STEM Ambassador 2015/16ลิงค์นี้
รายชื่อผู้ได้รับทุน STEM Study Visit for Thai school directors  2015/16ลิงค์นี้

ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมลล์ [email protected]

ที่มา https://www.britishcouncil.or.th