ทุนป.ตรี จากองค์กรอิสลาม Muhammadiyah อินโดนีเชีย กว่า 363 ทุน

Muhammadiyah ทุนปริญญาตรี
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขององค์กรอิสลาม Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมใน จชต. ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้รับความร่วมจากองค์กรอิสลาม Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเชีย มอบทุนการศึกษา (เฉพาะค่าเล่าเรียน) ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยขององค์กร Muhammadiyah จำนวน 18 แห่ง จำนวน 363 ทุน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทย กับประเทศอินโดนีเชีย ในระดับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริการพัฒนาเยาวชนไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาภูมิลำเนา และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ผู้สมัครรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษาไทยมุสลิม มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดงยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา (สะบ้าย้อย เทพา นาทวี และ จะนะ) ติดต่อต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือบิดามารดามีภูมิลำเนาอยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ผู้สมัครรับทุนการศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559 และปี2560

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2561

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา