ทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ปี 2565

ทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farmer
สำนักงานพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จะดำเนินการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

ทุนที่รับสมัคร

เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบภาคสมทบ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 30 ทุน ภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเกษตรอัจฉริยะ
ระยะเวลาการให้ทุนเป็นไปตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนด

คุณสมบัติ

1. เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่มีการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ไม่จำกัดอายุ
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
4. สามารถเข้าศึกษาได้ตามระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนด
5. สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ เช่น Internet, Mobile Phone, Smart Phone
*** ผู้สมัครที่เคยได้รับทุนการศึกษาจะต้องไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับเจ้าของทุนเดิม กรณีถ้ายังมีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน ผู้สมัครต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ทุนแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องแสดงหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมและยินยอมให้สมัครสอบจากหน่วยงานเจ้าของทุนเดิม

การรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564 โดยไม่เสียค่าสมัคร

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา