ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ปี 2561

ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ นักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นประจำทุกปี ในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสภาคนพิการ

ทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงาน คนพิการทั่วประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน จนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯได้เพิ่มทุน จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 250,000 บาท

1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

2. ทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน

ระดับอุดมศึกษา
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน

1. เป็นคนพิการทุกประเภท
2. มีความประพฤติดี
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561

สถานที่รับสมัคร : สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เลขที่ 255 ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)

การสมัคร

– ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ในเวลาทำการ
– ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์ สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดโครงการและชุดสมัคร รับทุนได้ที่เว็บไซต์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ที่ www.dth.or.th และ เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย www.tddf.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
คุณศิริรัช ไชยรัตน์
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 , 091-563-4966

– มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
คุณชนิกานต์ มาลัยรัตนา / คุณศศิโสม ภู่อยู่
โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3460 / 3392
สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297

2. เอกสารประกอบการสมัคร
1) แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด
5) เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

การคัดเลือกผู้รับทุน

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและ นำเสนอ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

ประกาศผล

ภายในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประไทย

การมอบทุน

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

ดาวโหลดใบสมัคร  https://drive.google.com/drive/folders/1n3ZXZWonpHlMxZtP-lDRDfHj3YmWOnc6

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา