วิทยาลัยดุสิตธานีให้ทุนปริญญาตรี บริหาร

dusit-thani-college

ด้วย วิทยาลัยดุสิตธานีจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา ตรี ของโครงการทุนการศึกษา “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” จำนวน 2 ทุน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ หรือ สายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยดุสิตธานี
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ หรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 แต่มีความประพฤติดี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษาของวิทยาลัย
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
 • มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
 • บุคลิกภาพเหมาะสมกับสาขาวิชา
 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เสพยาเสพติด
 • สำหรับหลักสูตรภาษาไทยจะต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษของวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน
 • สำหรับ หลักสูตรนานาชาติจะต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน
 • สอบผ่านเกณฑ์ของวิทยลัย

การรับสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครได้ที่แผนกสวัสดิการและบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ห้อง 301) อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี
 • ส่งใบสมัครในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร มีดังนี้

 • ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีดำ ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน ขนาด 1  นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาระบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 • หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กำหนดการสมัครของรับทุน และการประกาศผลผู้ได้รับทุน

 • ภาคการศึกษาที่ 1 ยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 30 มิถุนายน 2558
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 30 ธันวาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสวัสดิการและบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ห้อง 301) อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี
เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250 โทร : 02-3617811-3 ต่อ 125 127 และ 128 แฟกซ์: 02-3617806

ที่มา : http://www.dtc.ac.th/th