ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ทุน CP ระดับปริญญาตรี)

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุน CP ระดับปริญญาตรี
ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของ ชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมี ความเป็นผู้นํา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสําเร็จการศึกษา พร้อมทั้งจัดให้ได้รับ การฝึกอบรม การทําโครงการต่างๆ การฝึกประสบการณ์ และการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อันจะมี ผลให้ผู้รับทุนการศึกษา ประสบความสําเร็จทั้งในด้านการเรียน และการสร้างเสริมทักษะที่จําเป็นต่อการพัฒนา ตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็น ผู้ดําเนินการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน

ในปีการศึกษา 2565 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะมอบทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จํานวน 90 ทุน โดย เป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งนี้ จํานวนทุนตามประกาศนี้เป็นจํานวนทุนรับใหม่ ส่วนจํานวนทุนต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการจะทําการ อนุมัติเป็นรายปี โดยทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจําปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 ระดับการศึกษาและผลการศึกษา : ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 (สําหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (สําหรับหลักสูตร 5 ปี) หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (สําหรับหลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 และมีระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุดที่มีผลการเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.75
ทั้งนี้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ และในสถาบันการศึกษา ที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาฯ กําหนด โดยจะเริ่มได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

เงื่อนไขและข้อผูกพันสําหรับผู้ได้รับทุน

  1. ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด
  2. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียน ทุกภาคการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษาทราบ
  3. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพตามที่โครงการ
    ทุนการศึกษาฯ กําหนดและจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์
    และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การร่วมกิจกรรมในข้อนี้คณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็น ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป
  4. ทุนการศึกษานี้ป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร โดยผู้รับทุนการศึกษาต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กําหนด และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ระบุในข้อ 2.3 ข้างต้น
  5.  ผู้ที่รับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นยกเว้นทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล หรือรับทุนการศึกษาอื่นแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรอนุมัติให้รับ ทุนการศึกษานี้ได้
  6. โครงการทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดและมีความประพฤติไม่เหมาะสม

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อหน่วยงานทุน

โครงการทุนการศึกษา
สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10300
email : [email protected]

แหล่งที่มาทุนการศึกษา