Beta Young Entrepreneur ให้ทุนเรียนป.ตรี จนจบหลักสูตร

ทุนปริญญาตรี Beta Young Entrepreneur
ทุนปริญญาตรี Beta Young Entrepreneur

ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าไทยและมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (β-Young Entrepreneur)” รุ่นที่ 3 (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี) ให้ทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตรและเรียนรู้จริงกับกูรูนักธุรกิจจากองค์กรชั้นนำของประเทศ พร้อมเงินทุนตั้งต้นสำหรับการทำธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่เพียบพร้อมด้วยทักษะความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศในอนาคต

เป้าหมายของหลักสูตรนี้เพื่อต้องการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดความเข็มแข็งในภาคธุรกิจ นับเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการตัวจริง ที่เรียกว่า β (เบต้า) Entrepreneur ซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) มีวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ (Visionary & Creative) ผ่านการบ่มเพาะโดยนักธุรกิจชั้นนำ และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจจริงขณะกำลังเรียน (Own Business while Studying)

 กลุ่มเป้าหมาย
ต้องการรับผู้ที่มีความสนใจ และตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจ
ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
อายุไม่เกิน 20 ปี (ณ วันที่สมัคร)
ไม่จำกัด เพศและเชื้อชาติ
จบการศึกษา มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
มีความประพฤติดี และมีประสบการณ์ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรอยู่บ้าง
(จดหมายแนะนำจากอาจารย์ของโรงเรียนเดิม หรือ นายจ้าง ประกอบใบสมัคร)

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556

การสมัคร
1.สมัครออนไลน์     – กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์
2.สมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 02-697-6761-7
http://utcc2.utcc.ac.th/young_entrepreneur/

Add a Comment