เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรให้ทุนต่อป.ตรี

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอน หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีการจัดการ

เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมทั้งได้คะแนนเฉลี่ย ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 2. การรับสมัคร
2.1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
2.2 หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.siit.tu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตู้ ป.ณ. 22 (ไปรษณีย์ธรรมศาสตร์-รังสิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี 12121
2.3 ผู้สมัครประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ  ไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบ 400 บาท

 3. หลักฐานการสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำหรับติดบัตรประจำตัวสอบ
3.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้น ม. 4 – 5 คำนวณผลการเรียนกลุ่มวิชาและผลการเรียนรวมเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา
3.4 ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัคร (Online Application)

 4. การคัดเลือก
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จะพิจารณารับเข้าศึกษาและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันฯ

5. เงื่อนไขการเป็นนักศึกษา
5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องแสดงหลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามวันที่สถาบันกำหนด
5.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวด้วยตนเอง และชำระค่าบำรุงการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤศจิกายน 2555 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ
5.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษากับที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแล้ว สถาบันจะส่งชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติระงับสิทธิในการสมัครผ่านระบบ Admissions กลาง

6. กำหนดการ
เปิดรับตั้งแต่วันนี้  – 14 กันยายน 2555
5 ตุลาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกที่ www.siit.tu.ac.th
16 ตุลาคม 2555 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ศูนย์สอบภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
16 ตุลาคม 2555 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
16 ตุลาคม 2555 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ศูนย์สอบภาคใต้ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
16 ตุลาคม 2555 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ศูนย์สอบภาคใต้ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
16 ตุลาคม 2555 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ศูนย์สอบภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

7. ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. ทุนเต็มจำนวน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา
2. ทุนครึ่งจำนวน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันฯกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา โดยรายละเอียดจะแจ้งในวันเซ็นสัญญารับทุน
3. ทุน 25% นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตประมาณหนึ่งในสี่ของอัตราที่สถาบันฯกำหนด ในแต่ละภาคการศึกษา โดยรายละเอียดจะแจ้งในวันเซ็นสัญญารับทุน

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนในปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดีและ/หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้หลังจากศึกษาที่สถาบันฯมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sa.siit.tu.ac.th/page/schol_undergrad.php#con

Add a Comment