เซ็นทรัลให้ทุนปริญญาตรี ฟรี 500 ทุน

central ทุนเรียนฟรี
central ทุนเรียนฟรี

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฟรี!! จำนวน 500 ทุน “เรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน” ผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ผู้สนใจขอรับทุนติดต่อขอรับทุนได้ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2555

คุณสมับัติผู้สมัครสอบเพื่อขอรับทุน
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือ กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย) ระดับมัธยมปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.2
อายุ 18-25 ปี บริบูรณ์

หลักฐานการสมัครสอบเพื่อขอรับทุน
ใบสมัครโครงการ Young Professional Retailer ดาว์นโหลดได้ที่ www.bu.rmulk.ac.th หรือรับใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1
ใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด (ฉบับรับรองจากสถานศึกษา) (4-5 ภาคเรียนการศึกษา)
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ สวมเสื้อเชิ้ต ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ตินในใบสมัคร 2 รูป)
ค่าระเบียบการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

ข้อปฏิบัติผู้สมัครสอบเพื่อขอรับทุน
กำหนดรับสมัครและยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1 (พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) หรือ บรษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์บริการการศึกษา ในวันเวลาทำการ
สามารถสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อขอรับทุน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555
สอบข้อเขียน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2555
ประกาศผลสอบข้อเขียน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2555
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มกราคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
878 ถ.อาคารสงเคราะห์ 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 10120
โทร.02-2879643, 02-2879670 แฟกซ์ 02-2868962
เว็บไซต์ http://www.bu.rmutk.ac.th  หรือ http://www.bu.rmutk.ac.th/pdf/centralretail2.pdf

Add a Comment