หอการค้าญี่ปุ่นฯ ให้ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท

ทุนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ
ทุนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินโครงการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ โดยจัดสรรทุนให้กับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในคณะ หรือสาขาวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา และโดยเฉพาะสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม ในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทุนการศึกษาจัดสรรให้สถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 ทุน (ปริญญาโท 1 ทุน ปริญญาตรี 4 ทุน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 ทุน (ปริญญาโท 1 ทุน ปริญญาตรี 4 ทุน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 5 ทุน (ปริญญาโท 1 ทุน ปริญญาตรี 4 ทุน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 ทุน (ปริญญาโท 1 ทุน ปริญญาตรี 4 ทุน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 5 ทุน (ปริญญาโท 1 ทุน ปริญญาตรี 4 ทุน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับปริญญาโท  ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา
-กำลังศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
-มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดหรือในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
-มีความประพฤติดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
-ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นใด ขณะสมัครขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น
ระดับปริญญาตรี(ด้านสิ่งแวดล้อม) ต่อเนื่อง 4 ปีการศึกษา
-กำลังศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75
-มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดหรือในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
-มีความประพฤติดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) ต่อเนื่อง 4 ปีการศึกษา
-กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75
-มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดหรือในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
-มีความประพฤติดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

วิธีการสมัคร
1.กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นภาษาอังกฤษ
2.เขียนเรียงความ (ด้วยหมึกสีดำ หรือสีเข้ม)
-ระดับปริญญาโท เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “How do I contribute to environment problem in Thailand after graduation” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
3. ส่งใบสมัครเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด ที่มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2555

ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com

Add a Comment