ม.หอการค้าให้ทุนป.ตรี ด้านนิเทศ กว่า 20 ทุน

ทุนรัตนมงคล และทุน UTCC GOLD

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษา ดังนี้
1. ทุนรัตนมงคล  จำนวน 10 ทุน (โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับทุนนี้) สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.oo ขึ้นไป ) กิจกรรเด่น มีความสามารถพิเศษ เช่น การเขียน การพูด การแสดง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  หมดเขตรับสมัคร 4 มีนาคม 2559

2. ทุน UTCC GOLD หรือทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง จำนวน 10 ทุน  แก่นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป)  กิจกรรมเด่น และขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง หมดเขตรับสมัคร 8 เมษายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://commarts.utcc.ac.th