มูลนิธิ BJC ให้ทุนปริญญาตรี

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ BJC
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ BJC

มูลนิธิบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้มอบทุนการศึกษาผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี บริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประเภททุนการศึกษา
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
1. สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ (คณะบัญชี) ปีการศึกษาละ 14,000 บาท
2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษาละ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดี
2. เป็นนิสิตที่มีความประพฤติเรียบร้อย
3. เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและบริหารธุรกิจและการจัดการ
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และมีผลการเรียน ณ วันสมัครไม่น้อยกว่า 2.20
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนใด ๆ (ยกเว้น กยศ. และ กรอ.)

เงื่อนไขการรับทุน
1. การจ่ายเงินทุนการศึกษาจะจ่ายให้นิสิตโดยตรงในพิธีมอบทุนการศึกษา
ของแต่ละปี
2. กรณีผู้รับทุนนี้แล้วไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใหม่ต้องคืนทุนที่ได้รับ
หรือชดใช้ทุนคืนแก่มูลนิธิ
3. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรายงานผลการเรียนต่อมูลนิธิและสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งและต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2.20
4. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเขียนจดหมายขอบคุณถึงมูลนิธิหรือเจ้าของทุน
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยนิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันต้นสังกัด

การพิจารณาคัดเลือก
1. คณะกรรมการระดับคณะคัดเลือกนิสิตในต้นสังกัด
2. คณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้แทนคณะร่วมพิจารณา
คัดเลือกนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ
3. คณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย

สถานที่ตั้งมูลนิธิ
บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพ 1010
โทร (66) 0 – 2367 – 1111, 0-2381 – 4520
โทรสาร (66) 0 – 2367 – 1000, 0 – 2381 – 4545

Add a Comment