มหาวิทยาลัยเอเชียนให้ทุนปริญญาตรี

asian univesity scholarships

ในปีการศึกษา 2558 นี้ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียน ได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แบบไม่มีข้อผูกมัดหลังจากสำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดหลักสูตรและทุนการศึกษาดังนี้
Bachelor of Business Administration in Business Services
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริการธุรกิจ
– ด้านการเงิน (Finance)
– ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ )International Business)
– ด้านการตลาด (Marketing)
– ด้านการจัดการโรงแรมและการต้อนรับ (Hospitality and Hotel Management)
– ด้านศิลปะการครัวและการจัดการภัตตาคาร (Culinary Arts and Restaurant Management)

Bachelor of Science in Technology and Engineering Management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม
– ด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facilities Management)
– ด้านการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)
– ด้านการจัดการโครงการ (Project Management)
– ด้านการจัดการโทรคมนาคมและเครือข่าย (Telecommunication and Network Management)

Bachelor of Arts in Digital Content
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
– ด้านแอนิเมชัน (Animation)
– ด้านการออกแบบเกม (Game Design)
– ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

Scholarship Details
– Full scholarships including dormitory fee and personal allowance: 300,000 Baht/year (1,200,000 Baht over the four-year period of academic study)
– Full scholarships for total credits studied: 200,000 Baht/ year (800,000 Baht for the four-year period of academic study)
– Scholarships covering 75% of tuition: 150,000 Baht/year, (600,000 Baht for the four-year period of academic study)
– Scholarships covering 50% of tuition: 100,000 Baht/year, (400,000 Baht for the four-year period of academic study)
– Scholarships covering 25% of tuition: 50,000 Baht/year, (200,000 Baht for the four-year period of academic study)

สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : http://www.asianu.ac.th/scholarships/