มูลนิธินวธรรมให้ทุนประถม-ป.ตรี

นวธรรมให้ทุนการศึกษา ประถม มัธยม ปวช ปวส. ปริญญาตรีมูลนิธินวธรรม (“มูลนิธิ”) มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนหรือนักเรียนทั่วประเทศ โดยจะคัดเลือกเยาวชนหรือนักเรียนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งหมายช่วยเหลือเยาวชนหรือนักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับการศึกษา 5 ระดับ คือ

 • ทุนประถมศึกษา (มูลค่าทุนการศึกษา 3,500 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ทุนมัธยมศึกษาตอนต้น (มูลค่าทุนการศึกษา 4,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา) ตั้งแต่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย (มูลค่าทุนการศึกษา 4,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา) ตั้งแต่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ทุนอาชีวศึกษา (มูลค่าทุนการศึกษา 4,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา) ตั้งแต่ปวช. ชั้นปีที่ 1 ถึง ปวช. ชั้นปีที่ 3, ตั้งแต่ปวส. ชั้นปีที่ 1 ถึง ปวส. ชั้นปีที่ 2
 • ทุนอุดมศึกษา (มูลค่าทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา) ตั้งแต่ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

รวมทุนการศึกษาที่มอบจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 40 ทุน

เกณฑ์การแบ่งทุนการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา และในแต่ละปีการศึกษานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ
ผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด  โดยจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาสูงสุดในระดับการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด
 2. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 3. มีคะแนนผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 4. ไม่เคยสอบตก(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้เท่ากับ 0 หรือ F หรือ มส. หรือ มผ.) ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
 5. มีศีลธรรม ความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
 6. ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการศึกษา
 7. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

การสมัครเพื่อขอรับทุน

 1. กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุญาตให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลแทนได้
 2. แนบใบรายงานผลการเรียนในปีที่ผ่านมา
 3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครขอรับทุน และ ของบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ให้บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนลงนามรับรอง
 5. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ อาจารย์ใหญ่ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามรับรอง
 6. ให้ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ตามที่อยู่ต่อไปนี้

เลขาธิการ มูลนิธินวธรรม
เลขที่ 100/55 อาคารสาธรนคร ชั้น 26
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน

 1. ผู้ได้รับทุนในทุกระดับการศึกษาต้องมีคะแนนผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดหลักสูตร
 2. ผู้ได้รับทุนในทุกระดับการศึกษาต้องไม่สอบตก (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้เท่ากับ 0 หรือ F หรือ มส. หรือ มผ.) ในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตร
 3. มูลนิธิสงวนสิทธิในการทบทวน หรือยุติการให้ทุนการศึกษา ในกรณีที่ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใดของผู้ได้รับทุน มีคะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 3.00
 4. ขณะที่ได้รับทุนนี้จะไม่รับทุนที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล หรือจะมีการแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอยกเลิกการรับทุนนี้
 5. ผู้ได้รับทุนการศึกษา มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหลักฐานสำเนาผลการเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา ไปยังที่อยู่ของมูลนิธินวธรรม

ที่มาแหล่งทุนการศึกษา   ใบสมัคร