ม.กรุงเทพให้ทุน BU Creative

ทุนปริญญาตรี bu creative
ที่มา https://info.bu.ac.th/

ทุน BU Creative

มอบให้แก่นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทุนการศึกษานี้ เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคล ในความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสม จำนวน 50 ทุน

คุณสมบัติ

– กำลังศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
– คะแนนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่น ทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์
– กรณีเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยต้องนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE จะได้รับการยกเว้น เฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่

เงื่อนไข

– ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาคพิเศษ
– ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆเอง
– เมื่อได้รับทุน ต้องรักษาเกรดในขณะศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00

วันรับสมัคร :

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

ที่มา https://info.bu.ac.th/