ทุน Ewha Global Partnership Program Scholarship

Ewha Global Partnership Program Scholarship
Ewha Global Partnership Program Scholarship
ภาพจาก edupac-lemonde.com

เนื่องด้วยช่วงเวลาของศตวรรษที่21 มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำการศึกษาเข้าสู่ระดับนานา ชาติ เพื่อการพัฒนาในมาตรฐานของการศึกษาในแบบบูรณการ

ขอบเขตของทุน :
– โปรแกรมเรียนภาษาเกาหลี + การศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี

โปรแกรมเรียนภาษาเกาหลี  + การศึกษาในระดับปริญญาโท 2 ปี

โปรแกรมเรียนภาษาเกาหลี  + การศึกษาในระดับปริญญาเอก 3 ปี

– ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ ประเทศเกาหลีใต้ 1 ที่นั่ง

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว : 200,000 วอน ต่อเดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 300,000 วอน ต่อเดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท + เอก

– คูปองค่าอาหาร

– ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

– ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย

– ค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศต้นสังกัด 100,000 วอน

– ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาษาเกาหลี

– ประกันสุขภาพตลอดการเรียน

คุณสมบัติ :

1. ผู้สมัครเพศหญิง สัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

2. ผู้สมัครปริญญาตรี : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบมัธยมปลาย

ผู้สมัครปริญญาโท : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญาตรี

ผู้สมัครปริญญาเอก : อยู่ในสถานะจบปริญญาตรี และสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญา

3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี ดีมาก

5. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกเพื่อการเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ตืดต่อทางEDUPAC)

2. ใบสมัครทุน EGPP (ตืดต่อทางEDUPAC)

3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

4. ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย(สมัครระดับ ปริญญาตรี)

ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี(สมัครระดับ ปริญญาโท)

ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก(สมัครระดับ ปริญญาเอก)

ประกอบไปด้วยตราประทับและลายเซ็นอำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS (ตัวจริง) TOEFL TOEIC (ส่งตรงจากหน่วยงาน ETS) และคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่

6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

7. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

8. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

9. ประวัติสุขภาพส่วนตัว และ ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา(ใบรับรองสามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมา มหาวิทยาลัย)

10. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน

11. ค่าสมัคร 100,000 วอน หรือ ประมาณ 3,000 บาท

12. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ

****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****

     ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น

ระยะเวลาในการรับสมัคร

เทอมใบไม้ผลิ     หมดเขตการสมัคร : กลางเดือนตุลาคม      เทอมใบไม้ร่วง     หมดเขตการสมัคร: กลางเดือนพฤษภาคม

ประกาศผล : ปลายเดือนมิถุนายน                                    ประกาศผล: ปลายเดือนพฤศจิกายน
College of Liberal Arts
College of Social Sciences
College of Engineering
College of Natural Sciences
College of Arts (Music/Fine Arts/Design)
College of Law
College of Pharmacy
College of Education
College of Business Administration
College of Health Sciences
Scranton College (Honors Program, Division of International Studies)

แหล่งข้อมูล : http://www.edupac-lemonde.com/index.php/egpp

Add a Comment