วิทยาลัยดุสิตธานีรับสมัครทุนป.ตรี

วิทยาลัยดุสิตธานีให้ทุนปริญญาตรี

ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเปิดทำการสอนหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการประกอบอาหาร โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้มีฐานะเป็นวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีฯ ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือก ผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ของโครงการทุนการศึกษา 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการทุนการศึกษา “เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์” จำนวน 5 ทุนต่อปี (สนับสนุนค่าเล่าเรียนร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในคู่มือการศึกษา)

โครงการทุนการศึกษา พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รวม 4 ทุน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) จำนวน 2 ทุน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 2 ทุน

โครงการทุนการศึกษา ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย รวม 17 ทุน วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ จำนวน 13 ทุน และ วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 4 ทุน

เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtc.ac.th/th