ทุนป.ตรี CIMB ASEAN Scholarship 2018

ทุนปริญญาตรี CIMB ASEAN Scholarship

กลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี (CIMB Group) กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน (ชั้น ม. 6) นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 1 หรือ ปี 2) เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ประจำปี 2018

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : CIMB has accepted academic disciplines like Chemical and Civil Engineering, apart from those regularly associated with banking like Accounting, Economics, Finance and Law.

CIMB ASEAN Scholarship ให้อะไรบ้าง?

Funding

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ค่าเทอม การสอบต่าง ๆ) รวมถึงค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Mentorship

จัดหาพี่เลี้ยง ที่คอยให้คำปรึกษา แนะแนวการทำงานและโอกาสในการสร้างเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

Employment

โอกาสทำงานกับ CIMB ในโปรแกรม The Complete BankerTM ภายหลังจบการศึกษา

คุณสมบัติ

– อายุ ไม่เกิน 24 ปี สัญชาติมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา เวียดนาม หรือ ฟิลิปปินส์
– ได้รับ หรือ คาดว่าจะได้รับข้อเสนอในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจากมหาวิยาลัยชั้นนำใดๆ ทั่วโลก หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1 หรือ 2 โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
– มีผลคะแนนระดับดีมาก ในการสอบประเมินผล หรือวัดผลเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย (ในประเทศ หรือต่างประเทศ) หรือ มีผลการเรียนในมหาวิทยาลัย ในชั้นปีที่ 1 และ 2 ในระดับดีมาก และต้องมีระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาตรีเหลืออีกอย่างน้อยสองปี
– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับ หรืออยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนทางการศึกษาอื่นซึ่งมีเงื่อนไขผูกพัน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561

ลิงค์ข้อมูลทุนการศึกษา