ทุนปริญญาตรี tollway smart way

ทุน tollway smart way
ทุน tollway smart way

ทุน tollway smart way ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แต่ยากจนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติ
– สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
– อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
– เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ และสามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษา และคณะวิชาที่รับทุน
– เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน ซึ่งมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งมีฐานะยากจน
– เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอรับใบสมัครได้ที่  
บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
40/40 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร 02 792 6500

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.tollway.co.th/

Add a Comment